Sergey Brin:「Google Glass比智能手機好,用戶唔洗再邊走路邊低頭望手機。」

Google Glass真係咁好?睇完以下Demo片段,大家可以自行判斷。

而家想買,盛惠1500美元,無錯,要參與革命,係要付些少代價。